×

Klauzula informacyjna na fanpage

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez Termomodernizacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 90, 18-400 Łomża na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka TERMOMODERNIZACJE Sp. z o.o. ul. Poznańska 90, 18-400 Łomża (dalej Administrator”).
  Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: RODO@termomodernizacje.pl  lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.
 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

  2.1. Administrator przetwarza dane osób, które:

  2.1.1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

  2.1.2. opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

  2.2. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

  2.2.1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);

  2.2.2. zdjęcie profilowe;

  2.2.3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);

  2.2.4. treść Państwa komentarzy.
 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

  3.1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

  3.1.1. prowadzeniu fanpage pod nazwą Termomodernizacje sp. z o. o. na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości);
  3.1.2. ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

  3.2. na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);


  3.3. na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Odbiorcy danych

  Dostęp do Państwa danych będą mieć:

  4.1. upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

  4.2. inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);

  4.3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  4.4. właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Okres przechowywania danych

  Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

  6.1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

  6.2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

  6.3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 2. Prawa

  Przysługuje Państwu prawo:

  7.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  7.2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  7.3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;
  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;
 3. Informacje o źródle danych

  Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u.
 1. Pozostałe informacje

  9.1. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  9.2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dodatkowo Termomodernizacje Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z Meta Platforms Ireland Limited (dalej „Meta”) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data